Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Jak napisać pismo o odroczenie terminu rozprawy?

Pytanie: Jestem oskarżony o spowodowanie wypadku - kolizja samochodów osobowych. Policja uznała mnie za winnego. Nie przyjąłem mandatu. Świadek zeznał niezgodnie ze stanem faktycznym. Sprawa trafiła do Sądu. Były już rozprawy. Kolejną sąd wyznaczył na koniec sierpnia, ale będę w tym czasie na zaplanowanym kilka miesięcy temu urlopie zagranicznym. Jak napisać pismo o zmianę terminu rozprawy? Stawiałem się na wszystkie rozprawy. Na zawiadomieniu jest zaznaczone, że moja obecność jest nieobowiązkowa.
Odpowiedź: Jeżeli nie był to wypadek, w którym jakaś osoba doznała obrażeń naruszających czynności narządów ciała na czas powyżej 7 dni, lub których skutkiem była śmierć, to choć jest to sąd karny, to postępowanie odbywa się w trybie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Procedura przewiduje tu dużo mniejszy rygor, jeśli chodzi o obecność obwinionego na rozprawie i większą swobodę procedowania przez sąd. Z Pana zapytania wynika, że nie jest to już pierwszy termin, a więc składał Pan już wyjaśnienia i sąd przeprowadzał inne czynności dowodowe. Jakieś czynności sąd jeszcze przewiduje na ten najbliższy termin, ale Pana obecność nie jest już niezbędna, o czym sąd zadecydował wysyłając Panu na zawiadomieniu informację, że stawiennictwo nie jest obowiązkowe. Sąd więc może bez przeszkód prowadzić sprawę pod Pana nieobecność. By temu zapobiec może Pan napisać do sądu pismo zatytułowane "Wniosek o odroczenie terminu rozprawy" i w nim wnosić o odroczenie rozprawy wyznaczonej na dzień 28.08.2013 r. Sam Pana urlop nie jest wystarczającym powodem odroczenia. W piśmie tym musiał by Pan przekonać sąd, z jakiego powodu odroczenie jest niezbędne. Jednym z powodów może być to, że chce Pan uczestniczyć w przesłuchaniu świadka X lub świadków, jeśli jacyś są jeszcze do przesłuchania (wskazać jakich konkretnie) oraz uzasadnić, dlaczego jest to istotne dla Pana. Jeśli są jeszcze inne ważne przyczyny, dla których chciałby Pan w czynnościach uczestniczyć, to należy je także wskazać i uzasadnić. Jako dodatkowe okoliczności na końcu pisma może Pan nadmienić, że Pana niemożność stawiennictwa wynika z wcześniej zaplanowanego urlopu wypoczynkowego, który będzie trwał do dnia ... oraz podkreślić, że dotychczas stawiał się Pan na każdy termin rozprawy, gdyż sprawa jest dla Pana ważna, nie godzi się Pan z ustaleniami Policji. Na marginesie może Pan dodać, że odroczenie jednego terminu nie spowoduje nieuzasadnionej zwłoki w rozpoznaniu sprawy. Na podstawie art. 67 par. 5 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, sąd może, uznając Pana obecność rozprawie za obowiązkową, mimo wcześniejszego uznania jej za nieobowiązkową, wezwać obwinionego, odraczając w tym celu rozprawę. Sąd analizując dany przypadek, wyda decyzje odnośnie odroczenia rozprawy. Naszym zdaniem sąd powinien odroczyć rozprawę po złożeniu przez Pana takiego wniosku. W razie gdyby jednak sąd nie odroczył terminu, będzie Pan mógł ten fakt wykorzystać w ewentualnej apelacji od wyroku, gdyby był on niekorzystny dla Pana. Pismo należy sporządzić w 2 egzemplarzach. Jeden dla sądu, zaś kopię pozostawia Pan dla siebie. Do kopii doręcza Pan dowód nadania listem poleconym, lub też na kopii potwierdzają Panu złożenie w biurze podawczym (jeśli pismo składałby Pan osobiście w biurze podawczym).

Wróć