Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Odsetki od kredytu w oświadczeniu majątkowym

Pytanie: Mój mąż musi złożyć oświadczenie majątkowe. Przed zawarciem małżeństwa wzięłam kredyt hipoteczny (tylko na siebie) i zawarłam umowę przedwstępną na kupno przyszłego mieszkania. W czerwcu następnego roku wzięliśmy ślub, a w grudniu zawarłam akt notarialny na to mieszkanie (tylko ja stanęłam do aktu). Czy mój mąż musi wykazać to mieszkanie i oczywiście kredyt hipoteczny (jeżeli tak, to czy całość kredytu, czy tylko tę część pozostałą do spłaty i czy z odsetkami, czy tylko kapitał) w swoim oświadczeniu majątkowym.
Odpowiedź: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu będącego odrębną własnością); b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; c) prawa wieczystego użytkowania gruntów; d) innych rzeczy; jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Przepis cytowanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych normuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw upłynęło 5 lat. W związku z tym, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie nieruchomości lub praw upłynęło 5 lat, sprzedaż tej nieruchomości lub prawa nie podlega w ogóle opodatkowaniu. W myśl powyższego, rozstrzygającym faktem odnośnie do ewentualnego opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw będzie miał moment i forma prawna pierwotnego ich nabycia. Z Pana opisu wynika, że co najmniej od 2004 r. posiadał Pan lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego. Lokatorskie prawo do lokalu jest niezbywalne. Tak stanowią przepisy prawa. Dopiero w 2013 r. przekształcił Pan je na własnościowe prawo do lokalu. Dopiero to prawo rzeczowe ograniczone jest zbywalne. W sytuacji, w której Pan jako podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, za datę nabycia lokalu (nieruchomości), uwzględnianą do liczenia 5 letniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uznać należy moment ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i ten moment jest zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A więc od tego momentu można liczyć bieg 5-letniego terminu. W pozostałym zakresie, którego dotyczy Pana pytanie, informacje które zostały Panu udzielone przez Urząd Skarbowy są zgodne z interpretacjami i stanowiskiem także innych urzędów skarbowych (zweryfikowaliśmy podane przez Pana informacje w Urzędzie Skarbowym w Toruniu oraz Bydgoszczy). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym nie zawiera już w swojej treści art. 27a, który został uchylony, nie zawiera również zapisu odnośnie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych z tytułu przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Nie ma Pan zatem innych możliwości odliczenia kosztów remontów niż te, które zostały Panu wskazane. Pani mąż nie zaciągał kredytu, więc nie kredyt należy wpisywać w oświadczeniu. Ujawnieniu winny podlegać odsetki od kredytu zaciągniętego przez współmałżonka.

Wróć