Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Szkoda spowodowana przez dziecko

Pytanie: 10-letni chłopiec rzucił mi kamieniem w auto. Jako że niezbyt umieliśmy się dogadać z rodzicami chłopca, to wezwałem policję. Ci sporządzili notatkę i powiedzieli żebym auto naprawił na swój koszt, a później na podstawie faktury domagał się zwrotu kosztów od rodziców chłopca. Spisaliśmy oświadczenie i dali mi 500 zł. Resztę mieli dać po przedstawieniu faktury. Samochód oddałem do serwisu. Koszt naprawy wyniósł ok. 1000 zł.
Odpowiedź: Rodzice dziecka odpowiadają za wszelkie szkody przez niego wyrządzone. Tak więc policjanci prawidłowo Pana pouczyli, jakie powinien Pan podjąć działania. Prawidłowe też były podjęte dotychczas przez Pana czynności, w tym spisanie oświadczenia, bo obecnie jest to dowód kluczowy dla sprawy, który oznacza, że rodzice uznali roszczenia. Obecnie więc powinien Pan przesłać kserokopię faktury rodzicom sprawcy wraz z wezwaniem przedsądowym (listem poleconym) do zapłaty w terminie 7 dni na konto bankowe ... pod rygorem, że w razie braku zapłaty będzie Pan zmuszony wystąpić na drogę sądową, co spowoduje obciążenie rodziców sprawcy dodatkowymi kosztami. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana może Pan wnieść pozew o zapłatę do Sądu Rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania rodziców sprawcy. Pozew ten może Pan wnieść w trybie upominawczym na przeznaczonym do tego formularzu. Należy wnosić o zasądzenie od pozwanych ... solidarnie kwoty ... wraz z odsetkami ustawowymi od dnia (następnego pod dniu w którym rodzice zobowiązali się Panu zapłacić, ale tego nie uczynili, lub od dnia wniesienia pozwu) do dnia zapłaty. Do kwoty tej może Pan dodać koszty wezwania i ew. inne koszty, jeśli takowe Pan poniósł i jest w stanie udowodnić. Jeśli dochodzona pozwem kwota będzie się mieściła w przedziale do 2.000 zł, to opłata od pozwu wynosi 30 zł. Trzeba ją uiścić wraz z wniesieniem pozwu na konto sądu. Do pozwu tego powinien Pan załączyć kopie faktur za poniesione koszty, zdjęcia uszkodzonego pojazdu, oświadczenie rodziców sprawcy. Ponadto w pozwie należy wskazać, że zdarzenie było zgłoszone na Policję z KMP w ..., z którego została sporządzona notatka w dniu zdarzenia. Pozew i wszystkie załączniki należy sporządzić i wysłać do sądu w 3 egzemplarzach (jeden dla sądu, po jednym dla każdego z rodziców). Ponieważ rodzice dziecka uznali roszczenie, nie mają praktycznie żadnych szans w takim postępowaniu. Gdy już uzyska Pan wyrok sądu zasądzający roszczenie a rodzice nie uregulują zobowiązania, będzie Pan mógł egzekwować je za pomocą komornika, który zajmie rodzicom sprawcy wynagrodzenie za pracę lub inny majątek.

Wróć