Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Niższy podatek od nieruchomości nie dla gabinetów medycyny estetycznej

Pytanie: Czy budynek, w którym wykonywana jest medycyna estetyczna powinien być opodatkowany według stawek przewidzianych dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych?
Odpowiedź: Z treści przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. z późn. zm. wynika, że stosowanie korzystnej dla podatników stawki podatku dotyczy pomieszczeń, które służą bezpośrednio udzielaniu świadczeń zdrowotnych, oraz pomieszczeń, które nie są faktycznie na świadczenia zdrowotne zajmowane, ale pozostają w związku z realizacją tych świadczeń. Pomieszczenia te powinny być w faktycznym posiadaniu podmiotu uprawnionego do udzielania świadczeń zdrowotnych. Świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne, wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z: 1) badaniem i poradą lekarską, 2) leczeniem, 3) badaniem i terapią psychologiczną, 4) rehabilitacją leczniczą, 5) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem, 6) opieką nad zdrowym dzieckiem, 7) badaniem diagnostycznym, w tym analityką medyczną, 8) pielęgnacją chorych, 9) pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi, 10) opieką paliatywno-hospicyjną, 11) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, 12) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne, 13) czynnościami technicznymi z zakresu protetyki i ortodoncji, 14) czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Zgodnie zaś z art. 5 pkt 40 u.ś.o.z., świadczeniem zdrowotnym jest działanie służące profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne, wynikające z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich udzielania. Podmiotami uprawnionymi do udzielania świadczeń zdrowotnych, co wynika z art. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, są zakłady opieki zdrowotnej oraz osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny lub grupowa praktyka lekarska, grupowa praktyka pielęgniarek i położne na zasadach określonych w odrębnych przepisach. A zatem świadczenia zdrowotne, o których mowa w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, mogą być realizowane wyłącznie przez zamknięty katalog podmiotów - podmioty wykonujące zawód medyczny. Istnieją takie zawody medyczne, których wykonywanie regulują "odrębne przepisy", oraz zawody medyczne, dla których nie ma regulujących je przepisów. Oznacza to, że na gruncie stanu prawnego, obowiązującego od 1.01.2011 r.(znacząca zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych), z preferencyjnych zasad opodatkowania nie mogą korzystać lekarze weterynarii, bowiem nie wykonują oni zawodu medycznego. Nie obejmuje ona także innych usług, tj. centra SPA, salony masażu, gabinety medycyny estetycznej czy kosmetologii. Z korzystnej dla podatników stawki podatku od nieruchomości nie mogą korzystać właściciele aptek i punktów aptecznych.

Wróć