Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Ponowne rozpoznawanie sprawy o podział majątku

Pytanie: Dlaczego sprawa o podział majątku toczy się o to samo drugi raz?. Orzeczenie w sprawie o podział majątku uprawomocniło się w styczniu 2007 r. W tej chwili przed sądem toczy się ponownie sprawa o podział niektórych elementów majątku. Część z rzeczy była na zakończonej sprawie uznana przez sędziego, jako odrębny majątek. Dlaczego więc znów się toczy sprawa o podział tych rzeczy? Czy można rozpatrywać dwa razy sprawę o to samo?
Odpowiedź: Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, iż w sprawach o podział majątku są rozstrzygane w formie postanowienia Sądu, a nie jak Pani błędnie napisała w wyroku. Z Pani zapytania można wywnioskować, że sąd w pierwszej sprawie nie uwzględnił wszystkich składników majątku. Jeśli sąd rozpoczął ponownie sprawę o takie pominięte składniki, to brak jest podstaw do odrzucenia wniosku. Należy wówczas wnosić o oddalenie wniosku, w części dotyczącej składników majątku, o których sąd już rozstrzygnął w pierwszym postępowaniu. Będzie Pani mogła zaskarżyć rozstrzygnięcie sądu apelacją, jeżeli sąd, w jakiejś części, rozstrzygnie o dokładnie tych samych składnikach majątku. Jeżeli w sprawie była zawarta ugoda sądowa, co do części składników majątku to ugoda taka nie korzysta z powagi rzeczy osądzonej, gdyż przymiot powagi rzeczy osądzonej przysługuje jedynie prawomocnym wyrokom oraz postanowieniom merytorycznie rozstrzygającym spór. Odpowiedź na pytanie - Czy można rozpatrywać dwa razy sprawę o to samo? Generalnie nie, chyba że nastąpi zmiana okoliczności, wyjdą na jaw nowe fakty i okoliczności, wcześniej nie znane sądowi lub stronom, albo okazałoby się, że składniki majątku, o których sąd już rozstrzygał nie zostały wzięte pod uwagę w całości. Prawomocne postanowienie orzekające co do istoty sprawy, nie może być zmienione, ani uchylone, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Problem ten regulują między innymi przepisy: art. 199 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego, mówiący o tym, że sąd winien odrzucić pozew, jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona, art. 366 k.p.c. zgodnie z którym wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami; art. 379 k.p.c. który stanowi, że jeżeli o to samo roszczenie między tymi samymi stronami toczy się sprawa wcześniej wszczęta, albo jeżeli sprawa taka została już prawomocnie osądzona to zachodzi wówczas nieważność postępowania. Jeżeli w pierwszym postępowaniu o podział majątku sąd: a) uwzględniał wszystkie składniki majątku, b) w sprawie nie wydano postanowienia formalnego o odrzucenie wniosku, c) sąd zakończył sprawę prawomocnym postanowieniem - to należy zaskarżyć drugie rozstrzygnięcie sądu apelacją i zasadny byłby zarzut naruszenia przepisu prawa materialnego, z uwagi na powagę rzeczy osądzonej. Dodać jeszcze należy, że sprawy o podział majątku nie są ograniczone żadnym terminem. Nawet po wielu latach można domagać się podziału rzeczy, która nie była uwzględniona przy podziale. Może więc sąd, właśnie w takiej sytuacji, ponownie procedować nad sprawą i ustalać składniki majątku wspólnego.

Wróć