Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Wypowiedzenie stawki za użytkowanie wieczyste z urzędu, czy na wniosek?

Pytanie: W dniu 31.12.2013 r. uzyskałem zgodę Starosty na zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia z części handlowej na część mieszkalną. Pismo w tej sprawie wpłynęło do Urzędu Gminy na początku stycznia 2014 r. Czy zgodnie z zasadą legalizmu Urząd Gminy miał obowiązek z urzędu dokonać wypowiedzenia stawki rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu na koniec 2014 r. z datą od 2015 r., czy też dopiero na wniosek zainteresowanego? Według mnie urząd przyjazny obywatelowi winien tego dokonać z własnej inicjatywy, nie czekając na wniosek osoby zainteresowanej. Czy w tej materii istnieją jakieś orzeczenia?
Odpowiedź: Ogólnie można powiedzieć, że problemy związane z opłatą roczną za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynikają z nie dość precyzyjnych i niedostosowanych do realiów przepisów. Pan składał wniosek o zmianę sposobu użytkowania lokalu, a zatem i na Pana wniosek następowało zgłoszenie zmiany stawki rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu. Zmiana nie następowała na skutek aktualizacji, ani wypowiedzenia przez gminę wysokości stawki za użytkowanie. To właśnie w celu umożliwienia Panu jako użytkownikowi wieczystemu egzekwowania od organów reprezentujących właściciela nieruchomości zastosowania przepisów określających wysokość stawki opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, oraz w celu zapewnienia kontroli stosowania tych przepisów jest Pan uprawniony do złożenia wniosku o zmianę. Ustalenie, czy też zmiana stawki opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zawsze dokonywane są w odniesieniu do okresów przyszłych, stąd takie skomplikowane są zapisy w przepisach regulujących tę materię. Tylko gdy np. na skutek zmiany przepisów następuje zmiana wysokości stawki opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, w szczególności poprzez ustalenie stawek preferencyjnych dla określonych rodzajów nieruchomości przy jednoczesnym braku przepisów wprowadzających nową regulację organ reprezentujący właściciela nieruchomości, kierując się zasadą legalizmu, powinien z urzędu dokonać zmiany stawki opłaty rocznej. W praktyce jednak organy nie podejmują takiej inicjatywy i często do dokonania zmiany stawki konieczne jest formalne wystąpienie przez użytkownika wieczystego do właściwego organu z wnioskiem o zmianę stawki. Orzeczenia sądów administracyjnych są publicznie dostępne pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query. W wyszukiwarce może Pan sprecyzować szukane dane podając w pozycji "Powołane przepisy", "Akt prawny" ustawę o gospodarce nieruchomościami, a przepis np. art. 77 lub art. 77 ust. 3 lub 78 ust. 1. Jednakże z naszej wiedzy wynika, że nie ma na chwilę obecną orzeczenia, które dotyczyłoby ściśle materii poruszonej przez Pana w zapytaniu.

Wróć