Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Posadzenie drzew na granicy działek

Pytanie: Sąsiad posadził drzewa iglaste praktycznie na samej granicy działek. Jak postępować w takiej sytuacji?
Odpowiedź: W granicach określonych przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu, własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią. Zaś właściciel nieruchomości powinien, przy wykonywaniu swego prawa, powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich, ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Zgodnie z treścią art. 154 § 1 Kodeksu cywilnego domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania. Zgodnie zaś z treścią art. 150 Kodeksu cywilnego właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu. W takim przypadku właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia. Sąsiad sadząc drzewa przy granicy nieruchomości, winien zachować pewną odległość od ogrodzenia, by w przyszłości, gdy drzewa się rozrosną, nie przechodziły one w znacznej części na drugą stronę ogrodzenia. Jeśli krzewy te są jeszcze nieduże, może Pani zażądać od sąsiada aby je przesadził o np. pół metra lub metr od ogrodzenia. Jeżeli ustne rozmowy nic nie dały, to należy sąsiada wezwać pisemnie do podjęcia działań (listem poleconym) by był dowód, że chciała Pani sprawę załatwić ugodowo i bez generowania dodatkowych kosztów. W wezwaniu należy napisać, że krzewy tak posadzone grożą uszkodzeniem ogrodzenia i będą uniemożliwiały konserwację ogrodzenia. Zaś w razie powstania w przyszłości ewentualnych szkód z tego powodu, będzie Pani dochodziła stosownego odszkodowania i obciąży sąsiada kosztami takiego postępowania. Pismo wraz z dowodem nadania należy przechowywać. Będzie je Pani mogła wykorzystać, w razie gdy faktycznie powstaną jakieś szkody na mieniu. Należy także brać pod uwagę, że w przyszłości gdy krzewy te urosną, nie powinny one zasłaniać światła. Zgodnie z przepisami wysokość płotu, jak i nasadzeń w zwartym szeregu, na granicy działek, nie powinna przekraczać 2,2 m. Wiele zależy także od tego, o jakiego rodzaju nieruchomości mówimy. Jeśli jest to np. Wspólnota Mieszkaniowa lub tereny ogródków działkowych, to można również zwrócić się o pomoc do zarządów tychże podmiotów, w celu ugodowego załatwienia sprawy. Należy także dokumentować wszystko aparatem fotograficznym, by w przyszłości, gdy sytuacja się zmieni, był dowód na to, jak po kolei wszystko przebiegało.

Wróć