Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Wyrażenie zgody na przesunięcie głazu

Pytanie: Na granicy działki z drogą gminną (połowa na mojej działce a połowa na drodze) stoi potężny głaz. Nie jest oznaczony jako zabytek przyrody. Czy mogę go bez pytania przesunąć na swoją działkę? A jeżeli nie to do kogo się zwrócić o pozwolenie?
Odpowiedź: Według art. 40 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Głaz opisany przez Pana może być zarejestrowany na specjalnych arkuszach i mapach prowadzonych przez geologów. Przyjmuje się, że rejestracji podlegają głazy o średnicy powyżej 1,5 m, a niekiedy także mniejsze, ze względu na wartość naukową. Ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy. Kryteria uznawania za pomnik przyrody określa minister właściwy ds. środowiska kierując się potrzebą ochrony drzew i krzewów ze względu na ich wielkość, wiek, pokrój i znaczenie historyczne, a odnośnie tworów przyrody nieożywionej – ze względu na ich znaczenie naukowe, estetyczne i krajobrazowe. Zgodnie z art. 121 ust. 1 w/w. ustawy gospodarowanie zasobami przyrody nieożywionej powinno być prowadzone w sposób zapewniający ochronę innych zasobów, tworów i składników przyrody, oszczędne użytkowanie przestrzeni oraz zachowanie szczególnie cennych tworów i składników przyrody nieożywionej. Z uwagi na powyższe naszym zdaniem powinien Pan zwrócić się do wójta/burmistrza/prezydenta miasta z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody na przeniesienie tego głazu (trzeba podać jego rozmiary i umiejscowienie) z zaznaczeniem, że w połowie znajdował się on na Pana nieruchomości. Z treści odpowiedzi wynikać będzie czy głaz ten jest gdzieś zarejestrowany i objęty ochroną. W ten sposób uniknie Pan ewentualnego posądzenia o to, że doszło do jakiegoś bezprawnego działania z Pana strony.

Wróć