Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Jak założyć zbiór dokumentów dla działki?

Pytanie: Działka nie ma księgi wieczystej. Chciałbym by dla tej działki został założony zbiór dokumentów. Gdzie w tej sprawie się udać i kto zakłada taki zbiór?
Odpowiedź: Zbiór dokumentów (ZD) zakłada i prowadzi sąd rejonowy wydział ksiąg wieczystych właściwy według położenia nieruchomości. Założenie następuje z chwilą złożenia pierwszego wniosku dotyczącego danej nieruchomości, która nie ma księgi wieczystej. Do zbioru dokumentów dołącza się wszelkie dokumenty i pisma dotyczące danej nieruchomości. Strony poszczególnych kart zbioru numeruje się kolejno. Na karcie przeglądowej zaznacza się treść wnioski i stronę zbioru. Dla jednej nieruchomości może być prowadzony wyłącznie jeden zbiór dokumentów. Zbiory dokumentów wpisuje się w kolejności zakładania do repertorium zbiorów. Jeśli wniosek dotyczy kilku nieruchomości, położonych w okręgu tego samego sądu, umieszcza się w jednym zbiorze wniosek, zaś w pozostałych zbiorach zaznacza się, gdzie wniosek taki się znajduje. Jest on instytucją przejściową trwającą do czasu założenia księgi wieczystej dla nieruchomości. Dla nieruchomości, które nie mają założonych ksiąg wieczystych albo których księgi zaginęły lub uległy zniszczeniu, prowadzi się we właściwych sądach rejonowych zbiory dokumentów. Złożenie dokumentów do zbioru dokumentów ma wszelkie skutki wpisu do księgi wieczystej ale nie działa tutaj rękojmia wiary ksiąg wieczystych. Kwestie te reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie prowadzenia zbioru dokumentów dla nieruchomości, które nie mają założonych ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu. Dokumenty ze zbioru nie są udostępniane nikomu z wyjątkiem sądów, prokuratorów, notariuszy, organów administracji rządowej lub jednostek samorządu terytorialnego. Można jedynie mieć do nich wgląd w siedzibie sądu, o ile jest się do tego osobą uprawnioną lub wykaże się interes prawny w uzyskaniu takowego wglądu. Jeśli chcemy uzyskać jakieś informacje ze zbioru dokumentów, możemy złożyć wniosek o wydanie odpisu dokumentu z takiego zbioru lub zaświadczenia. Po założeniu księgi wieczystej dla nieruchomości, dla której prowadzono zbiór dokumentów, zbiór ten zamyka się i oznacza jako zamknięty. Staje się on wówczas częścią składową księgi wieczystej.

Wróć