Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Regulamin

CO OFERUJEMY - INFORMACJA W SKRÓCIE


- darmową analizę przesłanego problemu prawnego
- darmowe informacje w zakresie podstawowych kwestii tj. właściwość sądu, opłaty sądowe konieczność i tryb zgłaszania przestępstwa
- porady prawne za opłatą od 50 zł netto, jeśli użytkownik i zgłoszony przez niego problem nie kwalifikuje się do udzielenia bezpłatnej porady
- redagowanie, sporządzanie pism i umów, reprezentowanie lub inne usługi (odpłatnie)
- ochronę danych wrażliwych i pełną poufność danych i informacji
- wygodę i dostęp do prawnika, bez wychodzenia z domu (także w dni wolne od pracy)
- szybką odpowiedź
- zespół specjalistów z różnych dziedzin prawa
- zrozumiały język odpowiedzi
- możliwość otrzymania bezpłatnych informacji doprecyzowujących odpowiedź

Dołącz do tych, którzy już z naszych usług skorzystali!

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU - W SKRÓCIE:


* Po wysłaniu zapytania Twój problem jest analizowany całkowicie bezpłatnie
* W odpowiedzi otrzymasz wiadomość z informacją, czy pytanie jest przyjęte do realizacji oraz czy usługa będzie odpłatna
* Wysyłając zapytanie nie zawierasz jeszcze żadnej wiążącej Ciebie umowy. NIE PUBLIKUJEMY TREŚCI ZAPYTAŃ
* Nie wszystkie pytania są przyjmowane do realizacji
* W każdej chwili możesz zrezygnować z naszej usługi, chyba że została ona już wykonana (otrzymałeś odpowiedź)
* Nie pobieramy żadnych dodatkowych prowizji i opłat, innych niż te, o których informujemy w pierwszej wiadomości
* Średni czas realizacji usługi wynosi 48 godzin a maksymalny 7 dni
* Podając adres e-mail, sprawdź go dokładnie, gdyż błędnie wpisany adres uniemożliwi nam kontakt z Tobą
* Jeśli po wysłaniu zapytania nie otrzymałeś od nas żadnej odpowiedzi, oznacza to, że prawdopodobnie podałeś błędny adres e-mail, pytanie jest napisane w sposób niezrozumiały, lub też pytanie dotyczy kwestii, na które nie udzielamy porad (wymienione w regulaminie)
* Gdy wykonujesz przelew za usługę, w tytule przelewu wpisz swój adres e-mail, aby ułatwić nam identyfikację wpłaty (znak @ nie jest konieczny, niektóre banki go nie akceptują. Wystarczy początkowy człon adresu)
* Nie udostępniamy nikomu danych naszych użytkowników
* Szanujemy i chronimy prywatność każdej osoby wysyłającej zapytanie
* Za naszym pośrednictwem nie jest rozsyłany żaden SPAM, ani reklamy (z wyjątkiem widocznych na portalu)

Pełne zasady korzystania z portalu znajdują się poniżej w regulaminie.

 

CZEGO NIE ROBIMY - WAŻNE!


NIE UDZIELAMY PORAD PRZEZ TELEFON
NIE SPORZĄDZAMY OPINII PRAWNYCH (udzielamy wyłącznie porad prawnych)
NIE PUBLIKUJEMY TREŚCI ZAPYTAŃ (widoczne na portalu porady to treści opracowane przez nas)
NIE ODPOWIADAMY NA ZAPYTANIA, które nie zawierają zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia
NIE UDZIELAMY POMOCY STUDENTOM w rozwiązywaniu zleconych przez uczelnię zadań
Zakres udzielanych porad dotyczy wyłącznie przepisów prawa obowiązujących w Polsce
NIE UDZIELAMY PORAD Z ZAKRESU m in.:
- świadczeń ZUS oraz KRUS, świadczeń z opieki społecznej,
- wszelkiego rodzaju programów typu 500+, mieszkanie+, MDM,
- rent i emerytur, zasiłków,
- urlopów,
- świadczeń i uprawnień przysługujących funkcjonariuszom, żołnierzom oraz górnikom,
- stosunku pracy nauczycieli,
- kwalifikacji zawodowych,
- księgowości (rachunkowości),
- doradztwa inwestycyjnego,
- importu i eksportu towarów, cła i akcyzy,
- koncesji (licencji),
- obsługi i funkcjonowania spółek handlowych i spółdzielni,
- wszelkich organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń,
- prawa zamówień publicznych, przetargów,
- funduszy, dotacji, subwencji,
- patentów i wynalazków
- prawa cudzoziemczego, wspólnotowego (UE), prawa obowiązującego w innych krajach,
- prawa upadłościowego i upadłości konsumenckiej,
- staży i praktyk,
- weksli i czeków.

 

REGULAMIN PORTALU

1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki korzystania z Portalu internetowego dostępnego w sieci Internet pod adresem https://www.darmoweporady.pl (zwanego dalej „Portalem”). Portal służy pomocą w szczególności osobom fizycznym, których nie stać na korzystanie z innej formy pomocy prawnej, a także osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Zapytania dotyczące dziedzin specjalistycznych, innych niż kategorie widniejące na w/w. stronie internetowej nie będą przyjmowane do realizacji.

2. Korzystający z Portalu (zwany w niniejszym regulaminie „Użytkownikiem”), po wypełnieniu formularza, sformułowaniu zapytania i podaniu swojego adresu e-mail, gdy jest to uzasadnione sytuacją ekonomiczną, może uzyskać bezpłatne informacje dotyczące właściwości sądu, opłat sądowych, zwolnienia od kosztów sądowych i opłat, konieczności i trybu zgłaszania podejrzenia popełnienia przestępstwa, trybu składania pism lub innych zagadnień, a ponadto usługi w formie porad prawnych (zwane w niniejszym regulaminie "Usługą") za opłatą wynoszącą minimum 61,50 zł brutto lub wyższą, wskazywaną w przypadku gdy usługa zostaje zakwalifikowana jako odpłatna, w odpowiedzi zwrotnej na zapytanie, dotyczące interesującego zagadnienia prawnego, opracowywanych na podstawie przepisów prawnych powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, orzecznictwa sądów oraz piśmiennictwa.

3. [Zasady, przedmiot i zakres świadczonych usług]. Przedmiotem świadczonych za pośrednictwem niniejszego Portalu usług jest udzielanie i przesyłanie do Użytkownika wyłącznie w formie elektronicznej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość tj. porad prawnych (tekstowych poprzez e-mail) lub opracowywanie i redagowanie treści pism (zwanych dalej „Usługą prawną”). Inne usługi, niż opracowanie treści elektronicznej, nie są świadczone, w szczególności nie są udzielane porady w stacjonarnej kancelarii prawnej, w której możliwe byłoby osobiste spotkanie prawnika z osobą zainteresowaną usługą. Usługi nie obejmują reprezentacji przed sądami, urzędami i innymi organami, instytucjami, podmiotami prawnymi lub osobami fizycznymi. Udzielenie bezpłatnej porady prawnej uzależnione jest od pozytywnej oceny wiarygodności finansowej ubiegającego się o udzielenie porady przez zespół analizujący treść zapytań. Treści publikowane na stronie darmoweporady.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z usługą (oferta handlowa), są określone w regulaminie i zasadach korzystania z portalu dostępnych na stronie darmoweporady.pl

4. Usługi świadczone są wyłącznie w języku polskim [ONLY POLISH LANGUAGE].

5. Usługi świadczone za pośrednictwem niniejszego portalu mogą być realizowane z wykorzystaniem pomocy osób prowadzących działalność gospodarczą, posiadających niezbędne uprawnienia zawodowe i będących profesjonalistami świadczącymi usługi prawne, w szczególności adwokatów i radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą w formie kancelarii adwokackich lub kancelarii radców prawnych (zwanymi dalej "Podmiotem współpracującym"). O powierzeniu realizacji usługi Podmiotowi współpracującemu, Użytkownik będzie poinformowany w korespondencji elektronicznej, w przypadku usługi odpłatnej we wiadomości zawierającej wycenę usługi, stąd też Użytkownik przed dokonaniem wpłaty, ma możliwość swobodnego zapoznania się z ofertą, zaakceprowania jej lub odstąpienia w każdej chwili od realizowania usługi przez wskazany Podmiot współpracujący. W ramach realizowanych przez Portal usług, Użytkownik korzysta z niższych niż rynkowe kosztów usług, jednakże tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nie przysługuje mu możliwość kontaktu telefonicznego związanego z usługą oraz bezpośredniego kontaktu z prawnikiem w ramach realizowanej usługi, ani też że żadna z usług nie będzie sygnowana przez prawnika jego podpisem, pieczątką, imieniem i nazwiskiem oraz nie będą wystawiane żadne dokumenty z treścią porad, pism czy opinii prawnych. Wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy Portalem a Użytkownikiem następują w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj. na adres e-mail podany przez Użytkownika.

6. Aby Użytkownik mógł korzystać z usług oferowanych na Portalu, powinien posiadać sprawny sprzęt elektroniczny tj. komputer typu PC, notebook, tablet lub inne urządzenie przenośne, z dostępem do sieci Internet oraz dostępem do elektronicznej skrzynki pocztowej. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Portalu:
- za pośrednictwem strony WWW: a) podłączenie do Internetu, b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka, zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x., Chrome, c) rozdzielczość ekranu minimum 1024x768, d) Komputer Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies", aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in,
- za pośrednictwem aplikacji mobilnej: a) podłączenie do Internetu, b) system Google Android w wersji co najmniej 2.3.3. Maksymalny rozmiar przesłanych przez Użytkownika załączników nie może przekroczyć 15MB danych. Właściciel Portalu nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Portalu. Użytkownik jest zobowiązany uczynić to we własnym zakresie

7. Użytkownik może korzystać z opublikowanych na stronie nieodpłatnych treści, jak również może wysłać zapytanie z formularza dostępnego na stronie. W przypadku wysłania zapytania i zakwalifikowania go (w odpowiedzi zwrotnej na zapytanie) przez prowadzącego Portal lub podmiot z nim współpracujący, jako usługi odpłatnej, Użytkownik otrzymuje numer konta bankowego i może uiścić opłatę za usługę na wskazane konto.

8. Analiza przesłanego zapytania oraz wycena usługi jest w każdym przypadku bezpłatna.

9. Wysyłając zapytanie Użytkownik:
- akceptuje generalnie odpłatny charakter świadczonych usług. Jeżeli użytkownik zwraca się o udzielenie mu bezpłatnej pomocy jego obowiązkiem jest wykazanie swojej sytuacji materialnej. W przypadku usług odpłatnych sposób dokonania wpłaty i termin zapłaty zależą wyłącznie od woli i decyzji Użytkownika. Z chwilą dokonania wpłaty Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług. Świadczenie usługi odpłatnej rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu na wskazanym rachunku bankowym, zaproponowanej kwoty należnej za wykonanie usługi, w korespondencji Portalu z Użytkownikiem, przy czym przez pojęcie "niezwłocznie" należy rozumieć termin nie dłuższy niż 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty. O rozpoczęciu świadczenia usługi Użytkownik jest informowany w osobnej wiadomości e-mail, w której określony zostaje także przybliżony czas realizacji usługi i która stanowi potwierdzenie zawarcia umowy. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i kończy się z chwilą przesłania do Użytkownika treści opracowanej porady prawnej;
- wyraża zgodę na otrzymywanie od Portalu i właściciela Portalu drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
- wyraża zgodę na przetwarzanie przez właściciela Portalu szczegółnych kategorii danych osobowych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO w celu wyceny i realizacji usługi;
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela Portalu w celach marketingowych;
- wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną w celu realizacji usługi oraz przekazanie informacji o realizacji usługi.
- ma zapewnione prawo żądania interwencji osoby odpowiedzialnej za realizację usługi z pominięciem technologii tj. czatbot, narzędzi oferujących zautomatyzowane doradztwo lub innych podobnych rozwiązań.

10. Cena usług odpłatnych jest wyrażona w złotych polskich, jako kwota brutto (z podatkiem VAT 23%). Cena za każdą usługę jest pobierana jednorazowo. W przypadku usługi opracowania na zlecenie porady prawnej, cena usługi wynosi w zależności od konkretnej wyceny zapytania 50 zł netto (61,50 zł z VAT) lub 65,04 zł netto (80 zł z VAT), 100 zł netto (123 zł z VAT) lub wyższa jeżeli wyceniana jest indywidualnie. W przypadku gdy użytkownika stać na poniesienie kosztów według stawek wolnorynkowych usługa może być wyceniona według takich stawek za każdą godzinę wykonania usługi. Informacje dotyczące odpłatności za usługi są zamieszczone w zakładce „Opłaty za usługi”. Za zamówioną usługę zakwalifikowaną jako odpłatna Użytkownik może zapłacić, z wykorzystaniem: 1) standardowego przelewu bankowego na wskazany przez Portal rachunek bankowy, przekazem pocztowym lub za pomocą udostępnionego systemu płatności internetowych. Rozliczenia transakcji za pomocą systemu płatności internetowych przeprowadzane są za pośrednictwem: 2) Przelewy24 - PayPro SA (PayPro) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887; 3) PayPal Holdings, Inc, PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) nr w rejestrze CSSF B00000351, informacje o płatnościach i usługach PayPal dostępne są pod adresem: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/servicedescription-full?locale.x=pl_PL. W przypadku gdy Użytkownik chce skorzystać z systemu płatności internetowych zobowiązany jest uiścić opłatę poprzez jedną z wyżej wskazanych firm pośredniczących w takich płatnościach oraz wskazanych tam opcji płatności. Właściciel portalu, ani w/w. firmy pośredniczące w przekazaniu płatności, nie pobierają w związku z taką transakcją żadnych dodatkowych opłat, innych niż pierwotnie ustalona cena usługi. 4) vouchera na usługi prawne wykupionego na portalu -  po okazaniu (przesłaniu na adres mailowy) vouchera na usługę prawną w formie jednorazowej porady prawnej do wysokości wartości vouchera tj. 145 zł z VAT. Voucher taki może być wykorzystany wyłącznie jednorazowo i wyłącznie w zakresie usług świadczonych przez portal (w szczególności z uwzględnieniem pkt. 23 regulaminu). Każdy voucher ma indywidualny numer ID. Voucher przesyłany jest w formie elektronicznej. Użytkownicy mogą zakupić voucher na stronie darmoweporady.pl poprzez link w zakładce kontakt. W sytuacji gdyby okazało się, że użytkownik posiadający voucher chciał skorzystać z porady w innym zakresie niż usługi oferowane, może on wykorzystać voucher ponownie w innym czasie, nie później niż w ciągu 3 lat od dnia wykupienia vouchera. Voucher traci ważność po 3 latach od dnia zakupienia go. Użytkownikowi nie przysługuje wówczas prawo zwrotu zapłaconej ceny, bowiem wówczas przyjmuje się, że zapłacona kwota pokryła koszty trwającej 3 lata gotowości do świadczenia usługi.

11. Realizacja usługi zleconej odpłatnej polega na opracowaniu treści odpowiedzi na pytanie, na podstawie stanu faktycznego opisanego przez Użytkownika wraz z przesłaną przez niego treścią dokumentu, lub też innego niezbędnego załącznika w formie dokumentu tekstowego w formacie .doc, .jpg lub .pdf, za pomocą formularza dostępnego na stronie https://www.darmoweporady.pl, a następnie na przesłaniu przez Portal do Użytkownika wiadomości tekstowej w formie elektronicznej (e-mail), zawierającej odpowiedź na postawione przez Użytkownika pytanie. Usługa realizowana jest w oparciu o stan prawny obowiązujący w dacie realizacji usługi, chyba że do udzielenia usługi niezbędne jest wskazanie przepisów uprzednio obowiązujących. Sposób działania oraz proces realizowania usługi zaprezentowany został w zakładce "Jak to działa".

12. Termin realizacji usługi odpłatnej wynosi maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Użytkownika. Na Użytkowniku ciąży obowiązek powiadomienia Portalu o otrzymaniu odpowiedzi na zapytanie (zrealizowaniu usługi), bądź jej nie otrzymaniu. W razie braku takiego potwierdzenia zwłoka, która powstała do dnia ponownego przesłania odpowiedzi, powstaje z winy Użytkownika. Użytkownik we wskazanym okresie czasu ma obowiązek sprawdzić skrzynkę mailową a także ewentualnie folder SPAM swojej skrzynki, gdyż w niektórych przypadkach wiadomość z Portalu może być przez usługodawców zakwalifikowana jako SPAM.

13. Jeżeli ze strony Portalu dochodzi do zwłoki w realizacji usługi odpłatnej, Użytkownik może – zgodnie z art. 491 Kodeksu Cywilnego wyznaczyć dodatkowy termin do wykonania usługi z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

14. W razie gdy treść otrzymanej przez Użytkownika odpowiedzi wraz z poradą w formie elektronicznej jest nieprecyzyjna, niejasna lub też wymaga rozwinięcia, Użytkownik ma prawo przesłać dodatkowe pytania dotyczące udzielonej odpowiedzi i przesłanego zapytania, a wówczas usługa będzie w dalszym ciągu realizowana aż do wyczerpania tematu, którego zagadnienie dotyczy, bez dodatkowych zobowiązań, pod warunkiem, że dodatkowe pytania nie będą wykraczać poza zakres opisanego pierwotnie zagadnienia. Kontynuacja usługi, o której mowa powyżej dotyczy wyłącznie usług odpłatnych. Termin realizacji usługi odpłatnej w przypadku pytań dodatkowych wynosi do 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania dodatkowych pytań przez Portal.
 
15. Korzystając z Portalu i oferowanych usług Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, podania prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz niezwłocznego powiadomienia o każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z powodu niemożności zapoznania się przez Użytkownika z treścią przesłanej przez Portal wiadomości lub skontaktowania się z Użytkownikiem.

16. Zakres realizowanej usługi jest wyznaczony przez stan faktyczny przedstawiony przez Użytkownika w przesłanym do Portalu zapytaniu. Użytkownik nie może powoływać się na niekompletność treści porady lub jej nieprzydatność, jak i na szkodę poniesioną w wyniku skorzystania z treści porady, a także nie może żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia, jeśli nie podał pełnego i wyczerpującego opisu stanu faktycznego w zapytaniu. Jeżeli przedmiotem usługi jest analiza dokumentu wraz z poradą prawną, to w zakres tej usługi wchodzi wówczas wyłącznie sprawdzenie poprawności zapisów znajdujących się w analizowanym dokumencie. Jakiekolwiek propozycje zmian i ich kształt (konkretna treść) nie mieszczą się w ramach realizowanej usługi, ale mogą być przedmiotem dodatkowej usługi tj. modyfikacji i przeredagowania treści dokumentu, płatnej po odrębnej wycenie, która może być wykonana gdy zainteresowany Użytkownik takową usługę zleci i zostanie ona przyjęta do realizacji.
Usługa może zawierać indywidualną interpretację danego stanu faktycznego z uwagi na brak powszechnie wiążącej wykładni prawa. Rozbieżności lub kontrowersyjne teorie w doktrynie, praktyce i orzecznictwie co do interpretacji przepisów prawnych nie mogą być podstawą do reklamacji usługi.

17. Odpowiedzialność Prowadzącego Portal nie obejmuje utraconych korzyści. Wszelka odpowiedzialność Prowadzącego Portal ograniczona jest do wysokości otrzymanej od Użytkownika ceny za usługę, zaś w zakresie innym niż wada prawna odpowiedzialność ograniczona jest wyłącznie do winy umyślnej. Prowadzący Portal dokłada wszelkich starań, aby udzielane odpowiedzi w ramach realizowanych usług były na wysokim poziomie merytorycznym oraz zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, jednakże zasady działania Portalu zakładają zachowanie jedynie należytej staranności. Oznacza to, że prowadzący Portal, ani podmioty z nim współpracujące, nie gwarantują osiągnięcia konkretnych, określonych i oczekiwanych efektów (skutków), po zastosowaniu się do informacji udzielonych w odpowiedzi. Odpowiedzialność Prowadzącego Portal za zdarzenia o charakterze siły wyższej jest wyłączona. Prowadzący portal nie odpowiada za skutki przekazania przez Użytkownika jakichkolwiek informacji oraz treści uzyskanych w wyniku realizacji usług osobom trzecim.

18. Prowadzący Portal nie udziela gwarancji, w zakresie dostępności Portalu, jak i dostarczanych informacji, zaś usługi będzie świadczyć ze zwykłą starannością. Opublikowane na Portalu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do ich stosowania w indywidualnych sprawach. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie przez Użytkownika informacji podanych w opublikowanych na stronie internetowej Portalu treściach, w sprawach indywidualnych. Przedstawione, w dystrybuowanych przez Portal treściach przykładowych, porady, oceny i wnioski są wyrazem wiedzy, doświadczenia zawodowego i poglądów autorów, jednakże dla Użytkownika przeglądającego ich treść, nie mają one charakteru porad prawnych, ani też nie uprawniają Użytkowników Portalu do zastosowania się do wskazanego postępowania lub powstrzymania się od dokonania działań, w odniesieniu do indywidualnych sytuacji i stanów prawnych każdego z Użytkowników, innych niż ten, na podstawie którego porada była opracowana przez jej autorów. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje i działania podjęte lub zaniechane, na podstawie treści przykładowych udostępnionych na stronie internetowej Portalu, ponosi Użytkownik Portalu.

19. Portal nie odpowiada na wiadomości, które nie zawierają żadnego zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia.

20. Prowadzący Portal może nie odpisywać na zapytanie Użytkownika (dotyczy to zapytań jeszcze nieprzyjętych do realizacji), jeżeli treść pytania będzie nieczytelna, niepoprawna pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym, sformułowana wadliwie, zawierająca zbyt rozbudowany opis stanu faktycznego (powyżej 2000 znaków), wykraczała poza zakres świadczonych przez Portal usług, niezgodna z zasadami udzielania porad zawartymi w niniejszym regulaminie, pisana w całości dużymi literami, lub też podany adres e-mail będzie uniemożliwiał wysłanie wiadomości do Użytkownika.

21. Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia współpracy z Portalem przy wykonywaniu usługi poprzez przekazywanie wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi. Użytkownik zlecając usługę zobowiązuje się przedstawić wszystkie istotne informacje niezbędne do opracowania porady prawnej wraz ze wskazaniem dat ważnych dla udzielenia porady, okoliczności i faktów oraz dokumentów i wszelkich czynności dotychczas podjętych. Portal, lub inny podmiot wykonujący dla Użytkownika zleconą usługę, nie ponoszą odpowiedzialności za negatywne konsekwencje związane z nieprzekazaniem istotnych informacji, podaniem błędnych informacji lub nieprecyzyjnym sformułowaniem zapytania. W przypadku usług bezpłatnych do obowiązków Użytkownika należy wykazanie swojej sytuacji materialnej i stanu majątkowego. 

22. Użytkownik po zadaniu jednego pytania może uzyskać odpowiedź tylko na jedno zagadnienie prawne. W przypadku postawienia większej ilości zagadnień w jednym pytaniu, prowadzący Portal może udzielić odpowiedzi wedle swojego uznania, bądź dokonać ich analizy i w przypadku usług zakwalifikowanych jako odpłatne przesłać nową wycenę usługi do akceptacji Użytkownika.

23. Za pośrednictwem Portalu nie są udzielane porady z zakresu m. in.: świadczeń ZUS oraz KRUS, świadczeń z opieki społecznej, wszelkiego rodzaju programów typu 500+, mieszkanie+, MDM, rent i emerytur, zasiłków, urlopów, świadczeń i uprawnień przysługujących funkcjonariuszom, żołnierzom oraz górnikom, stosunku pracy nauczycieli, kwalifikacji zawodowych, księgowości (rachunkowości), doradztwa inwestycyjnego, importu i eksportu towarów, cła i akcyzy, koncesji (licencji), obsługi i funkcjonowania spółek handlowych i spółdzielni, wszelkich organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń, prawa zamówień publicznych, przetargów, funduszy, dotacji, subwencji, patentów i wynalazków, prawa cudzoziemczego, wspólnotowego (UE), prawa obowiązującego w innych krajach, prawa upadłościowego i upadłości konsumenckiej, staży i praktyk, weksli i czeków. Nie udzielamy pomocy studentom w rozwiązywaniu zleconych przez uczelnię zadań.

24. Do realizacji mogą nie zostać przyjęte pytania, z treści których wynika, że postępowanie sądowe jest w toku, a stan jego zaawansowania wskazuje na to, że konieczna byłaby bezpośrednia pomoc prawnika i analiza dokumentów lub akt sprawy, jak również bezpośrednia konsultacja. Ponadto prowadzący Portal zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia usługi do realizacji, szczególnie w przypadkach, gdy do udzielenia odpowiedzi niezbędne byłoby zapoznanie się z treścią jakichkolwiek dokumentów lub też gdy z zapytania wynika, że Użytkownik korzysta z pomocy adwokata lub radcy prawnego lub gdy zapytanie dotyczy zobowiązania o dużej wartości pieniężnej. Ponadto nie udzielamy porad, ani pomocy przez telefon, ani poprzez środki komunikacji inne niż poczta elektroniczna e-mail, jak również nie sporządzamy opinii prawnych.

25. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo odmowy wykonania usługi. Przez pojęcie szczególne przypadki należy rozumieć w szczególności: brak zaufania Użytkownika do wykonującego usługę, ujawnienie się okoliczności, o których Użytkownik nie poinformował w pierwszej wiadomości będącej zapytaniem, zmianę stanu prawnego dotyczącego zagadnienia prawnego, którego usługa dotyczy lub stanu faktycznego istniejącego w chwili zawarcia umowy o świadczenie usług, uiszczenie opłaty dotyczącej zapytania, które narusza zasady opisane w niniejszym regulaminie. W przypadkach gdy Użytkownik dokonał już wpłaty na konto, a prowadzący Portal po wstępnym przyjęciu usługi do realizacji, nie podejmie się jej realizowania, uiszczona przez Użytkownika kwota podlegać będzie niezwłocznemu zwrotowi w całości, na rachunek bankowy z którego wpłaty dokonano, przy czym w przypadku, gdy Użytkownik nie wskaże swojego numeru konta bankowego, zwrot uiszczonej kwoty będzie dokonany po wskazaniu konta przez Użytkownika, zaś w takim przypadku od wpłaconej kwoty nie będą mu przysługiwały odsetki za zwłokę. W przypadku usługi bezpłatnej prowadzący Portal odmawia realizacji usługi, gdy poweźmie wiadomość, że Użytkownika stać na skorzystanie z usług odpłatnych.

26. Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika i powinny być prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym, a ponadto nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Prowadzący Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych. Warunkiem przesłania danych przez Użytkownika jest złożenie oświadczenia, że zapoznał się on z Regulaminem oraz Polityką prywatności i zobowiązuje się ich przestrzegać. Oświadczenie to Użytkownik składa przy wypełnianiu formularza zapytania, potwierdzając odpowiednim znacznikiem w polu "Akceptuję regulamin serwisu" złożenie oświadczenia woli. Brak akceptacji uniemożliwia Użytkownikowi wysłanie zapytania z formularza.

27. Dane podane przez Użytkownika są podstawą do wystawienia paragonu lub faktury VAT. Do Użytkownika  faktura VAT zostanie przesłana w formie elektronicznej tylko na wyraźne życzenie Użytkownika, zaś paragon drogą poczty elektronicznej w ciągu 7 dni licząc od daty wpływu środków na rachunek bankowy. Jeżeli usługa jest realizowana na rzecz podmiotu gospodarczego Użytkownik powinien najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca, po dniu przyjęcia do realizacji usługi, powiadomić o tym Portal i podać dane podmiotu niezbędne do wystawienia faktury oraz numer NIP. W przypadku niepodania takich danych usługa domyślnie będzie realizowana na rzecz osoby fizycznej i wystawiony zostanie jedynie paragon fiskalny.

28. Usługi świadczone przez Portal i podmioty z nim współpracujące nie stanowią usługi telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).

29. Usługi świadczone przez Portal są usługami elektronicznymi, o których mowa w art. 2 pkt. 26 ustawy o podatku od towarów i usług oraz usługami świadczonymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 (Dz. U. UE L 2011, nr 77, poz. 1), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Wszelkie dane i informacje opracowywane i przesyłane do Użytkownika są wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (elektronicznej) i stanowią treść cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5. ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., nr 827), a tym samym nie są one zapisane na nośniku materialnym (fizycznym) i dostarczane w żadnej innej formie Użytkownikowi. Oferta usług odpłatnych prezentowana na portalu stanowi informację handlową.

30. [Prawo rezygnacji z usług Portalu]. Użytkownik po zapoznaniu się z wyceną usługi, zanim nie dojdzie do zrealizowania usługi, ma prawo z niej zrezygnować w każdym czasie, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Rezygnacja nie rodzi po stronie Portalu ani Użytkownika żadnych roszczeń z tego tytułu.

31. [Prawo odstąpienia od umowy]. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia, w której dokonał on zapłaty za usługę. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej, ewentualnie Portal dopuszcza możliwość złożenia takie oświadczenia w formie skanu lub zdjęcia oświadczenia Użytkownika przesłanego na adres e-mail Portalu. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

32. W razie odstąpienia od umowy, Portal ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi będącemu konsumentem dokonaną przez niego płatność. Zwrotu płatności Portal dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyrazi wolę innego sposobu zwrotu, który nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

33. Prawo odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowych nie dostarczanych na nośniku materialnym, za które Użytkownik będący konsumentem jest zobowiązany do zapłaty ceny nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem, jeżeli Portal wykonał w pełni usługę (spełnił świadczenie) tj. przesłał Użytkownikowi treść porady w formie elektronicznej. Niniejszym Portal informuje Użytkownika, że po wykonaniu usługi przez Portal Użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy. Użytkownik dokonując wpłaty ceny za usługę wyraża zgodę na wykonanie usługi przez Portal przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.

34. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, Użytkownik, który odstępuje od umowy po rozpoczęciu świadczenia usługi, ale przed przesłaniem mu treści porady w formie elektronicznej, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Portal do chwili odstąpienia od umowy (w szczególności wykonaną pracę, analizę przesłanych dokumentów, analizę orzecznictwa i literatury, przygotowywanie treści porady) proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej ceny usługi (wynagrodzenia).

35. [Autorskie prawa majątkowe]. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów Portalu, jak kod źródłowy strony, elementy graficzne, arkusze, formularze, skrypty, animacje, zamieszczane treści, przysługują wyłącznie właścicielowi Portalu, stanowią własność właściciela Portalu i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie, bez uprzedniej zgody właściciela Portalu.

36. Autorzy treści są również właścicielem majątkowych praw autorskich do tychże treści. W szczególności zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści przykładowych porad, w całości lub we fragmentach, bez zgody prowadzącego Portal. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres administratora Portalu. Niniejszy Portal nie jest czasopismem, ani prasą w rozumieniu art. 7 ust. 2 prawa prasowego. Właściciel portalu ma prawo zamieszczania wedle własnego uznania na stronie internetowej portalu reklam, treści informacyjnych dotyczących usług oraz produktów własnych lub treści pochodzących od podmiotów i firm współpracujących.

37. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Portalu, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Portalu lub dobre imię jego właściciela oraz administratora Portalu.

38. Prowadzący Portal nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych, niezastosowaniem się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Portalu, lub szkodą powstałą w skutek działań siły wyższej lub z tytułu innych przyczyn niezależnych od prowadzącego Portal. Ponadto prowadzący Portal nie bierze żadnej odpowiedzialności za  się do ogólnie dostępnych treści zamieszczonych na stronie https://www.darmoweporady.pl. W sytuacji, o której mowa w zd. 1 Użytkownikowi nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.

39. Prowadzący Portal nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Użytkownika, który zobowiązany jest do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z Portalem.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

40. [Polityka prywatności i ochrona danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO]. Korzystając z Portalu Użytkownik akceptuje zasady niniejszego regulaminu i Polityki Prywatności. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności Użytkownicy Portalu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: email@darmoweporady.pl

41. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Użytkownik wpisując swoje dane osobowe na stronie Portalu potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu, a ponadto wyraża zgodę na przetwarzanie i usunięcie tych danych przez prowadzącego Portal. Prowadzący Portal nie zamieszcza żadnych danych osobowych Użytkownika na Portalu, ani nie publikuje żadnych dokumentów ani zdjęć przesłanych przez Użytkownika. Zachowana jest pełna poufność, poszanowanie prywatności Użytkownika oraz przestrzegana jest tajemnica zawodowa. Uzyskany adres e-mail prowadzący Portal wykorzystuje jedynie we własnych celach korespondencyjnych w obrębie sieci Internet i jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi. Akceptując regulamin Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie moderowania treści przesłanego przez Użytkownika zapytania i anonimizację wszelklich danych, która odbywa się w każdym przypadku w sposób manualny, celem opublikowania wybranych treści na stronie www.darmoweporady.pl w sieci Internet) przez Portal, oraz treści udzielonych przez Portal odpowiedzi, po poddaniu ich odpowiedniej edycji oraz przy zastrzeżeniu, że nie będą one zawierały danych osobowych, ani informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu w zakresie publikowania przesłanych przez niego treści w każdym czasie i może domagać się ich usunięcia. Sprzeciw taki użytkownik może przesłać drogą mailową na adres reklamacje@darmoweporady.pl. Użytkownik ma także prawo zgłaszania nielegalnych treści lub treści albo zachowań naruszających postanowienia niniejszego regulaminu na w/w. adres zgodnie z przepisami DSA (aktu o usługach cyfrowych).

42. Administratorem danych osobowych jest firma Kancelaria Adwokacka Nasz Prawnik z siedzibą w Toruniu przy ul. Panny Marii 3/5 (kod pocztowy 87-100), działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Torunia, NIP 956-131-14-46, operator internetowego serwisu dostępnego pod adresem www.darmoweporady.pl.

43. Właściciel Portalu pozyskuje dane osobowe Użytkowników po wypełnieniu przez nich formularza znajdującego się na stronie głównej Portalu, a czasem także później, w korespondencji z Użytkownikami.

44. Poprzez akceptację regulaminu, wypełnienie formularza i wysłanie zapytania z portalu www.darmoweporady.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych, której właścicielem jest Kancelaria Adwokacka Nasz Prawnik z siedzibą w Toruniu przy ul. Panny Marii 3/5, działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Torunia, NIP 956-131-14-46, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, regulaminem korzystania z portalu i Polityką Prywatności. Równocześnie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Portalu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej.

45. Po zaakceptowaniu regulaminu i wysłaniu zapytania przez Użytkownika właściciel Portalu przetwarza dane osobowe w szczególności w celu wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy, w tym do:
- obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
- dla celów korzystania z oferowanych usług i realizacji umowy;
- obsługi zgłoszeń, które kierują Użytkownicy (np. przez formularz kontaktowy);
- kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
- przetwarzania danych Użytkownika dla celów podatkowych i rachunkowych
- zapewnianie obsługi usług płatniczych;
- monitorowanie aktywności Użytkowników, prowadzenie analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności Portalu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb Użytkowników;
- prowadzenie analiz statystycznych;

46. Właściciel Portalu przetwarza dane Użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych przez okres 10 lat od daty wysłania do nas zapytania na wypadek rozstrzygania ewentualnych roszczeń i sporów, a także w celach statystycznych i archiwizacyjnych. W ten sposób zabezpieczane są interesy właściciela Portalu i wszystkich Użytkowników (zleceniodawców). Dane nie są udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

47. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Portalu na podany adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem portalu.

48. Poprzez akceptację regulaminu, wypełnienie formularza i wysłanie zapytania z portalu www.darmoweporady.pl użytkownik wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez właściciela Portalu, w zakresie niezbędnym do organizacji Portalu, celów podatkowo-księgowych w sposób określony niniejszym regulaminem;
b) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych użytkownika przez właściciela Portalu w celach marketingowych i statystycznych;
c) przekazywanie zgromadzonych danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez Portal,
d) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w serwisie,

49. Do zawarcie i wykonania umowy właściciel Portalu wymaga podania przez Użytkownika następujących danych osobowych:
- imię i nazwisko, adres e-mail
- dane niezbędne do wystawienia faktury, np. dane firmy i jej adres.

50. W toku wykonywania usługi właściciel Portalu może pozyskać także inne dane tj. adres zamieszkania, numer telefonu, numer konta bankowego, adres internetowy urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, identyfikator przeglądarki internetowej Użytkownika;

51. Dane Użytkownika mogą być wykorzystane także:
- na mocy decyzji uprawnionego przepisami prawa organu,
- w celu ochrony praw przysługujących prowadzącemu Portal.

52. Dane Użytkowników przechowywane i przetwarzane są z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa. Dane te są chronione przed ingerencją, utratą lub kradzieżą procedurami spełniającymi wymagania prawa polskiego, a dostęp do nich ma tylko właściciel Portalu i osoby uprawnione w związku z wykonywaniem obsługi technicznej i usług księgowych. Właściciel Portalu stosuje kilka różnych poziomów zabezpieczeń, aby jak najlepiej dbać o bezpieczeństwo danych Użytkowników.

53. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, które przysługuje wyłącznie w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

54. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Pozyskane dane mogą być przetwarzane dopóki zgoda nie zostanie wycofana.
Usunięcie danych osobowych Użytkownika z bazy odbywa sie na jego żądanie (zgłoszenie e-mail). W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia danych, usługa nie może być dalej realizowana. Właściciel portalu ma wówczas prawo do ewentualnego pokrycia kosztów lub naliczenia kosztów jakie poniósł w związku z realizacją usługi.

55. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

56. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Portal Użytkownik może skontaktować się z administratorem danych, pisząc na adres email biuro@naszprawnik.pl

57. Portal www.darmoweporady.pl stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera Użytkownika Portalu. Właściciel niniejszego portalu przetwarza informacje zawarte w plikach cookies. Informacje o użytkownikach są zbierane wyłącznie w postaci anonimowych dane w postaci zbiorczej, nie obejmujące danych osobowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika niniejszego portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz parametry alfanumeryczne.

58. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszego portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Kancelaria Adwokacka Nasz Prawnik z siedzibą w Toruniu pod adresem: ul. Panny Marii 3/5, 87-100 Toruń.

59. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych niniejszego portalu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb a ponadto do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości portalu.

60. W ramach niniejszego portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:  tzw. session cookies oraz persistent cookies. Session cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej), Niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu, pliki cookies służące zapewnieniu bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach witryny, pliki „wydajnościowe”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych niniejszego portalu, „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

61. Właściciel niniejszego portalu informuje, że w celu zbierania i analizowania informacji o korzystaniu z portalu, korzysta z usługi Google Analytics i Google AdSense.

62. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika witryny lub usunąć cookies zamieszczone wcześniej w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

63. Akceptując Regulamin i Politykę prywatności użytkownik końcowy wyraża zgodę na: korzystanie z plików cookie lub innego lokalnego przechowywania, zbieranie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych do personalizacji reklam.

64. Właściciel portalu przechowuje zapisy zgód udzielonych przez użytkowników końcowych, zaś użytkownicy mogą swoją zgodę w każdym czasie wycofać.

65. Właściciel niniejszego portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych portalu.

66. [Reklamacja usług]. Jeżeli w czasie 7 dni od chwili zawarcia umowy o świadczenie usług, Użytkownik nie otrzyma treści porady, powinien zgłosić ten fakt na adres email@darmoweporady.pl. Użytkownik przy zgłaszaniu reklamacji ma obowiązek posługiwania się tym samym adresem, z którego wysyłał zapytanie i z którego korespondował dotychczas z Prowadzącym Portal, gdyż w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z identyfikacją Użytkownika a tym samym problemami z rozpatrzeniem reklamacji, za które Prowadzący Portal nie ponosi wówczas winy.

67. Wszelkie reklamacje dotyczące usług należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: reklamacje@darmoweporady.pl lub listem poleconym na adres administratora Portalu. W treści reklamacji należy podać: adres e-mail, którym Użytkownik posługiwał się podczas zamawiania usługi, imię i nazwisko lub nazwę firmy, dane kontaktowe oraz informację, czego reklamacja dotyczy. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, zaś jeżeli reklamacja dostarczona jest na piśmie w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia jej pocztą. Niekorzystny dla Użytkownika stan prawny lub zaistniałe okoliczności, które ujawnią się na skutek wykonywanej usługi nie są podstawą do reklamacji usługi. Dane umożliwiające kontakt z obsługą Portalu są podane w zakładce "Kontakt".

68. Podstawą reklamacji Użytkownika nie mogą być w szczególności następujące okoliczności: a) Treść udzielonej porady wskazuje, iż brak jest jednoznacznego rozwiązania problemu poruszanego przez Użytkownika, ze względu na rozbieżności w interpretacji prawa, kontrowersje lub brak powszechnie obowiązującej wykładni prawa; b) Treść udzielonej porady wskazuje, że niezbędne byłoby zwrócenie się o interpretację indywidualną przepisów prawa; c) Treść udzielonej odpowiedzi nie potwierdzają wersji zdarzeń przedstawionej przez Użytkownika w zapytaniu; d) Treść udzielonej porady jest niekorzystna dla Użytkownika lub też Użytkownik pozostaje w błędnym przekonaniu co do swoich racji, praw, uprawnień lub obowiązków; e) Portal odmawia udzielenia odpowiedzi na pytanie dodatkowe (doprecyzowujące), bez dodatkowego wynagrodzenia, jeśli wykraczają one poza zakres pierwotnego zapytania przesłanego przez Użytkownika; f) Usługa została zrealizowana z opóźnieniem, ale Użytkownik zaakceptował ten stan rzeczy; g) Usługa została zrealizowana z opóźnieniem, ale Użytkownik był o tym zawiadomiony i nie skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy.

69. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w pkt. 48 nie oznacza uznania reklamacji przez Portal (usługodawcę).

70. Postępowanie reklamacyjne uznaje się za wyczerpane gdy: a) w razie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik w terminie 7 dni od uzyskania odpowiedzi przez Portal (usługodawcę) wskaże, że akceptuje propozycję Portalu (usługodawcy); b) z chwilą bezskutecznego upływu terminów, o których mowa w pkt. 48 i 51 a; c) gdy Użytkownik nie akceptuje propozycji Portalu (usługodawcy), po upływie terminu wskazanego w pkt. 51 a.

71. Przy składaniu reklamacji Portal nie wymaga okazania faktury, ani paragonu.

72. Użytkownik (konsument) może dodatkowo skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności z pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub innych instytucji udzielających pomocy konsumenckiej. Spis rzeczników dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php.

73. Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter, który pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Portalem korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej (nr tel. 800 007 707) oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl. Ponadto Użytkownik jako konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online pod linkiem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

74. [Postanowienia końcowe]. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości. Korzystanie z Portalu jest możliwe tylko w przypadku akceptacji niniejszego regulaminu. Użytkownicy Portalu, którzy nie akceptują niniejszego regulaminu, nie mogą korzystać z Portalu.

75. Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie. Prowadzący Portal zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku: a) zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy, b) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa; c) zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy niniejszego regulaminu.

76. Użytkownicy uzyskane w Portalu informacje i porady prawne otrzymują i wykorzystują jedynie na własną odpowiedzialność i ryzyko, za które nie ponosi odpowiedzialności prowadzący Portal, ani inne podmioty, którym prowadzący Portal zleci wykonanie tych usług.

77. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://www.darmoweporady.pl/regulamin.html i może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Klienta w każdym czasie.

78. Akceptując regulamin Użytkownik oświadcza (świadomy skutków i odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych), że nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić jakiejkolwiek działalności polegającej na praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w rozumieniu ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r., nr 455), lub w której występowałyby jakiekolwiek elementy powyższych czynów, ani nie zamierza dopuszczać się jakichkolwiek czynów polegających na ukrywaniu dochodów, zatajeniu dochodów, uchylaniu się od płacenia podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych, a także innych czynów zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa.

79. Postanowienia regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z właścicielem Portalu (usługodawcą) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384-385(4) Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis jest niezgodny z przepisami o ochronie konsumentów, nie będzie on wobec Użytkownika stosowany przez Portal (usługodawcę). Ponadto właściciel portalu stosuje się do zasad i regulacji przewidzianych przez przepisy aktu o usługach cyfrowych (DSA) Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act) (Text with EEA relevance).

80. Właściciel Portalu może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może w szczególności także Portal sprzedać, darować, wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. Użytkownik wyraża zgodę na powyższe czynności i oświadcza, że nie będzie konieczna jego odrębna zgoda w tym zakresie.

81. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem: 31 grudnia 2023 r. i ma zastosowanie do zapytań przesłanych przez Użytkowników począwszy od w/w. dnia z zastrzeżeniem, że dla Użytkowników, którzy zawarli umowę przed dniem 5 czerwca 2021 r. zastosowanie ma regulamin wcześniej obowiązujący

82. Właścicielem Portalu, dostępnym pod adresem https://www.darmoweporady.pl, jest firma Kancelaria Adwokacka Nasz Prawnik z siedzibą w Toruniu przy ul. Panny Marii 3/5 (kod pocztowy 87-100), działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Torunia, NIP 956-131-14-46, zwaną w niniejszym regulaminie – właścicielem portalu, e-mail: biuro@naszprawnik.pl

83. Prawem właściwym dla sporów wynikłych w związku z niniejszym regulaminem jest prawo polskie. Sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby właściciela portalu.
 

REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

na rzecz Kancelarii Adwokackiej Nasz Prawnik w ramach serwisu darmoweporady.pl

(Załącznik do regulaminu serwisu darmoweporady.pl)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem darowizn) stanowi załącznik do regulaminu portalu darmoweporady.pl i jest jego integralną częścią oraz określa zasady przekazywania darowizn na rzecz wsparcia działalności gospodarczej prowadzonej pod nazwą Kancelaria Adwokacka Nasz Prawnik z siedzibą w Toruniu (zwaną dalej Usługodawcą), w tym także za pośrednictwem portalu dostępnego pod adresem https://www.darmoweporady.pl a ponadto określenie praw i obowiązków Darczyńców i właściciela portalu.

2. Akceptacja regulaminu portalu jest jednocześnie akceptacją niniejszego załącznika.

3. Usługodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, a tym samym darowizna przekazana na jego rzecz jest uwzględniona w przychodach tejże działalności.

4. Darowizny przekazywane Usługodawcy przeznaczane są wyłącznie na działalność przez niego prowadzoną i mogą być przeznaczone na dowolny cel z tą działalnością związany.

5. Przed rozpoczęciem korzystania z płatności elektronicznych i dokonaniem darowizny, użytkownik portalu (Darczyńca) jest zobowiązany zapoznać się z treścią regulaminu portalu i niniejszego załącznika.

II. UMOWA DAROWIZNY
1. Użytkownik portalu (Darczyńca) przekazując środki finansowe lub rzeczowe dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 Kodeksu cywilnego kosztem swego majątku (Darowizna).

2. W przypadku darowizny środków finansowych, dokonanie przelewu środków finansowych, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie Kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy aktu notarialnego, darowizna jest ważna i skuteczna bez względu na formę, w jakiej oświadczenia stron zostały złożone.

3. Przekazywanie darowizn środków finansowych na rzecz wsparcia działań Usługodawcy jest możliwe albo poprzez dokonanie wpłaty wybranej kwoty darowizny bezpośrednio na konto Kancelarii Adwokackiej Nasz Prawnik albo w ramach skorzystania z udostępnionej w portalu opcji płatności za pośrednictwem operatora bezpiecznych płatności internetowych (Przelewy24, PayPal).

4. Darowizna finansowa może mieć charakter wpłaty jednorazowej bądź cyklicznego wsparcia. Darczyńca może wpłacić jedną z sugerowanych na stronie portalu kwot lub dowolną podaną przez siebie kwotę.

III. REKLAMACJE

W przypadku reklamacji związanych z dokonywaniem darowizn w formie płatności pieniężnych za pośrednictwem operatora bezpiecznych płatności internetowych, reklamacje należy kierować bezpośrednio do właściwego operatora bezpiecznych płatności internetowych.

IV. DANE OSOBOWE
1. Wpłacając darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi darowizny. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji umowy darowizny jest Kancelaria Adwokacka Nasz Prawnik. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zostały opisane szczegółowo w Polityce prywatności.

2. Fundacja przekazuje operatorowi bezpiecznych płatności internetowych wyłącznie dane osobowe Darczyńców (dane odbiorcy, tytuł, oraz kwotę płatności) w celach niezbędnych do realizacji płatności. W procesie płatności operator bezpiecznych płatności internetowych zawiera z Darczyńcą - klientem-płacącym umowę o pojedynczą transakcję płatniczą, na podstawie regulaminu dostępnego na stronie tego operatora, akceptowanego przez Darczyńcę w procesie płatności. W takim zakresie operator bezpiecznych płatności internetowych staje się niezależnym administratorem danych osobowych Darczyńcy.

3. Pełne dane karty płatniczej Darczyńcy będą przechowywane wyłącznie przez operatora bezpiecznych płatności internetowych. Operator ten pośrednicząc w dokonaniu darowizn, udostępnia „token” (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego ten Darczyńca dokonuje płatności cyklicznych. Zwracany podczas płatności „token” zawiera zaszyfrowany przez operatora bezpiecznych płatności internetowych, maskowany numer karty oraz datę jej ważności, co sprawia, że Fundacja nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej.

V. BEZPIECZEŃSTWO WPŁAT
Dokonywane wpłaty są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL (tak jak bank). Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 31 grudnia 2023 roku.
Usługodawca może od czasu do czasu dokonywać zmian niniejszego regulaminu, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem darowizn zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.