Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Umowa bez określenia stawki podatku VAT

Pytanie: Problem dotyczy usługi budowlanej a dokładnie wykonania ogrodzenia. Z wykonawcą została spisana umowa dotycząca kształtu ceny i czasu wykonania ogrodzenia. Usługa została podzielona na dwa etapy, roboty ziemne, czyli wykonanie rabatki i część wizualna jako ogrodzenie metalowe. Pierwszy etap został zakończony i zapłacony gotówką, co wykonawca pokwitował. Na drugi etap otrzymał zaliczkę i w późniejszym terminie jeszcze część zapłaty, której odbiór również pokwitował. Umówiliśmy się że całość zapłaty otrzyma po zakończeniu usługi. Na umowie wartość usługi była określona bez wyszczególnienia ceny netto, czy brutto. Jaką ceną jest kwota zapisana w umowie? Dodam że termin wykonania usługi minął ponad 5 miesięcy temu a usługa nie jest wykonana w całości. Wykonawca twierdzi że kwota na umowie jest kwotą netto i domaga się dopłaty wartości VAT, twierdząc, że dopiero wtedy wystawi mi rachunek.
Odpowiedź: W umowie każdy przedsiębiorca powinien zaznaczyć wyraźnie czy chodzi o cenę netto czy brutto. Zazwyczaj jest podawana cena netto a w osobnym zapisie znajduje się dodatkowo sprecyzowanie jakim podatkiem VAT usługa jest opodatkowana. Tak powinno to wyglądać gdy usługę realizuje przedsiębiorca, który jest profesjonalistą. W przypadku, gdy w umowie nie będzie informacji, czy podana cena jest ceną netto czy brutto, wówczas przyjmuje się, że jest ona zasadniczo ceną z podatkiem VAT, czyli ceną brutto. Jeśli nie zapłacił Pan całej ceny z góry to postąpił Pan właściwie. W obecnych realiach rynkowym nie należy nigdy płacić całości ceny z góry, bowiem bardzo często skutek jest taki, że następuje brak kontaktu z wykonawcą. Ten skupia się na innej pracy, gdzie generuje kolejne dochody. Jeśli termin wykonania minął 5 miesięcy temu to powinien Pan już dawno reagować i podjąć działania. Przede wszystkim powinien Pan wystosować do wykonawcy pisemne wezwanie do wykonania umowy (listem poleconym). W piśmie tym powinien Pan zakreślić jakiś krótki termin, do którego prace te powinny być wykonane, pod rygorem że będzie Pan zmuszony zlecić wykonanie tych prac innemu wykonawcy a w przypadku gdy poniesie Pan dodatkowe koszty (ponad te ustalone z obecnym wykonawcą) będzie Pan zmuszony dochodzić ich zwrotu od obecnego wykonawcy na drodze sądowej a kosztami takiego postępowania będzie obciążony także wykonawca. Kopię pisma wraz z dowodem nadania należy przechowywać do celów dowodowych. Dodatkowo powinien Pan ostrzec, że o odmowie wystawienia faktury za usługę będzie Pan zaś zmuszony powiadomić urząd skarbowy.

Wróć