Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Sprostowanie i uzupełnienie uzasadnienia wyroku sądu

Pytanie: W sprawie o zapłatę zachowku wydano wyrok. Nie wnosiłam apelacji od tego wyroku, gdyż nie kwestionowałam rozstrzygnięcia. Zasądzoną kwotę zapłaciłam. Jednakże gdy otrzymałam uzasadnienie wyroku okazało się, że zawierało ono szereg nieścisłości i błędów, częściowo stek bzdur. Wniosłam pismo do sądu z prośbą o sprostowanie uzasadnienia. Okoliczności opieki na spadkodawcą zostały w tym uzasadnieniu złośliwie przeinaczone. Mijają już 3 miesiące od złożenia mojego zażalenia i nie mam żadnej odpowiedzi. Czy sąd jest jakoś zobowiązany do odpowiedzi? Apelacja nie wchodziła w grę, bo tu nie chodzi o meritum sprawy. Zajadłość jaka bije z całego uzasadnienia nasuwa podejrzenie, że sąd dostał "gotowca" od adwokata strony przeciwnej. Jak wyegzekwować takie sprostowanie?
Odpowiedź: Zgodnie z art. 350 paragraf 1 Kodeksu postępowania cywilnego sąd może podjąć z urzędu działania i sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Wzmiankę o sprostowaniu umieszcza się na oryginale wyroku, a na żądanie strony może być ona umieszczona także na wypisach orzeczenia. Dalsze odpisy, czy wypisy powinny być zredagowane w brzmieniu, które uwzględniać będzie postanowienie o sprostowaniu. Najczęstszą sytuacją jest ta, gdy sąd samodzielnie dokonuje sprostowania jakichś błędów pisarskich i omyłek, ale może sprostowania także dokonać na wniosek strony. Oprócz błędów pisarskich sprostowane mogą być również niedokładności i błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki popełnione w uzasadnieniu wyroku np. gdy zdublowano jakiś fragment treści lub wstawiono omyłkowo fragment z innego orzeczenia. Wniosek w takich przypadkach może być złożony w każdym czasie, wymaga merytorycznego rozpoznania, a w razie jego bezzasadności podlega oddaleniu. W sytuacji gdy sąd w wyroku nie orzeknie o całości żądania, natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które wg. przepisów powinien był zamieścić, pominął rozstrzygnięcie co do zwrotu kosztów to zgodnie z treścią art. 351 paragraf 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego strona może w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu od jego doręczenia, zgłosić wniosek o jego uzupełnienie. Obydwa powyższe narzędzia służą naprawie wadliwych orzeczeń, a konkretnie orzeczeń zawierających błędy, omyłki, niejasności, orzeczeń niezrozumiałych lub niezupełnych albo zawierających oczywiste sprzeczności, tak by nie było konieczne ich zaskarżanie. Dodać warto, że sądy korzystają z tych narzędzi wyjątkowo rzadko i nadzwyczaj ostrożnie. W swoim opisie nie zamieściła Pani żadnych dat, zatem nie możemy stwierdzić kiedy Pani podjęła działania oraz czy w wymaganym przez przepisy terminie. Ponadto raz pisze Pani o wniosku o sprostowanie, a później o zażaleniu, więc nie jest jasne, co tak naprawdę Pani złożyła. W każdym razie najlepszym rozwiązaniem było złożenie w ciągu 14 dni od doręczenia uzasadnienia wniosku o sprostowanie i jednocześnie uzupełnienie uzasadnienia wyroku i w tym wniosku wypunktowanie wszystkich błędnych sformułowań oraz wskazanie, co sąd pominął lub przeoczył. Oczywiście sentencji wyroku w żadnym zakresie to nie zmieni. A zatem takie sprostowanie, czy uzupełnienie nie ma żadnego wpływu na wydane orzeczenie z wyjątkiem oczywistych omyłek pisarskich w sentencji, które takowy diametralny wpływ przy wykonaniu orzeczenia mogą mieć. Sąd powinien taki wniosek rozpoznać niezwłocznie, a zatem dziwi fakt, że w Pani przypadku trwa to już 3 miesiące. Powinna Pani zadzwonić do biura obsługi interesanta w sądzie i zapytać o to czy rozpatrzono Pani wniosek. Jeśli to nie pomoże, wówczas może Pani także napisać pismo z takim zapytaniem i prośbą o informację, kiedy wniosek zostanie rozpatrzony. Takie działania powinny spowodować reakcję po stronie sądu. Adwokaci nie sporządzają sędziom uzasadnień wyroków. Mają oni całe multum własnej pracy. Podczas gdy sędzia otrzymuje co miesiąc stałe (nie małe) wynagrodzenie, adwokaci muszą się nabiegać, często pracując do późnych godzin nocnych w soboty, niedziele i święta, by zarobić jakieś sensowne pieniądze. Sędziowie mają w takich pracach wsparcie asystentów, sekretarek lub referendarzy i to oni mogą pomagać w sporządzaniu takich uzasadnień wyroków. W każdym bądź razie, powinna Pani otrzymać informację z sądu o tym, czy i w jaki sposób wniosek rozstrzygnięto lub też z jakich powodów go oddalono.

Wróć